Kublajchán. První cizinec vládnoucí Číně

Kublajchán (Bordžigin Chubilaj, též Jüan Š‘-cu), vnuk slavného Čingischána a zakladatel čínské (mongolské) říše a dynastie Jüan (tj. „Počátek“), panovník v Evropě známý především díky dílu Benátčana Marca Pola, přichází na svět 23. září roku 1215 jak čtvrtý syn Čingischánova syna Tolua.

Kublajchán a životopis? Do roku 1251 se jeví Kublajův život nezajímavým – nemá žádné politické ani vojenské ambice, jeho život je, řečeno řečí dneška, životem všedním: rok 1251 ale znamená v Kublajově životě radikální změnu – v tomto roce se Kublajchán stává po svém zemřelém bratrovi Hülagüovi civilním a vojenským správcem mongolské severní Číny, zároveň se stává velitelem mongolských vojsk, bojujících proti jihočínské říši Sung.

V roce 1260, po smrti svého dalšího bratra Möngkeho, je Kublaj na velkém churalu v novém hlavním městě Šang-tu (Kchaj-pching, též Xanadu) po dohodě s ostatními mongolskými náčelníky zvolen 5. května velkých chánem Mongolů.

Po svém zvolení Kublajchán navazuje na expanzivní politiku svých slavných předchůdců – v roce 1264 přenáší hlavní město říše do města Ta-tu (dnešního Pekingu) a odtud vede pak své výboje proti jihočínské říši.

V roce 1271 se Kublajchán prohlásí císařem nové říše Jüan – v jejím čele pak podnikne v letech 1274-88 několik neúspěšných tažení do Japonska a Vietnamu, v letech 1277-87 se mu ale podaří podmanit si vazalským vztahem Barmu.

V roce 1279 Kublajchán ovládá pak celou Čínu, po dobytí Kantonu je k říai Jüan připojeno i území jihočínské říše Sung.

Kublajchán je mezi mongolskými vládci výjimkou – zatímco o jeho předchůdcích se tvrdí, že uměli dobývat, ale nikoli už vládnout, Kublajchán je jak dobrým dobyvatelem, tak vládcem: za své vlády se obklopuje konfuciánskými rádci, zároveň přebírá tradiční čínské instituce, které podřizuje zájmům Mongolů.

Jeho vláda nemá přitom utlačitelský charakter, čínští buddhisté i Tibeťané (lamaisté) mají zajištěny rozsáhlé náboženské svobody, Kublaj podporuje i křesťanství, na jeho dvoře jsou pak soustředěni mnozí významní umělci a vědci, zároveň zde žijí vyslanci mnoha evropských zemí. Obyvatelstvo říše je rozděleno do čtyř skupin podle postavení: Mongolové, spojenci Mongolů ze střední Asie a Evropané, obyvatelstvo severní Číny, obyvatelstvo jižní Číny.

Za Kublajovi vlády je v roce 1269 zavedeno tzv. kvadrátní písmo (písmo phagpa), které je pak oficiálním písmem po celou dobu vlády dynastie Jüan. Kublajchán též zavádí v Číně papírové peníze.

V Evropě je Kublajchán dodnes znám díky vyprávění benátského kupce Marca Pola – ten žije na jeho dvoře (v jeho službách) v letech 1275-92.

Kublajchán umírá 18. února roku 1294. Po jeho smrti pak čeká říši postupný úpadek, jenž vyvrcholí ve třicátých letech 14. století tzv. povstáním Rudých očí a založením nové (nemongolské) čínské dynastie Ming.