Konstancie Uherská. Matka sv. Anežky České

Konstancie Uherská, česká královna, po Adlétě Míšeňské (viz Adléta Míšeňská) druhá manželka českého krále Přemysla Otakara I. (viz Přemysl Otakar I.), přichází na svět někdy v roce 1181 jako dcera uherského krále Bély III. a Anny (Anežky) de Chatillon.

Ženou Přemysla Otakara I. se Konstancie stává v roce 1198 – jedná se přitom v prvé řadě o sňatek politický, sňatek, který má Přemyslovi přinést spojenectví uherských panovníků (Konstanciiny bratři, uherští králové Emerich a poté Ondřej II., pak po celou dobu Přemyslovy vlády opravdu patří k Přemyslovým nejbližším spojencům).

V roce 1204 dochází mezi manželi k dočasnému rozkolu, danému jednak Přemyslovými zahraničněpolitickými neúspěchy a jednak smrtí syna Vratislava, velký vliv na vztah manželů mají i snahy první Přemyslovy ženy, zapuzené královny Adléty Míšeňské, která bojuje za svá manželská práva a která se pak v roce 1205, poté, co je Konstancie Uherská poslána od dvora na venkov, dokonce vrací na krátký čas na Pražský hrad jako česká královna.

Když ale papežská kurie v roce 1206 rozhodne, že rozluka manželství Přemysla Otakara I. a Adléty z roku 1198 je právoplatná, vrací se Konstancie Uheská do Prahy a je definitivně uznána za zákonnou Přemyslovu manželku.

Konstancie Uherská je matkou devíti Přemyslových dětí (jsou uvedeny podle data narození) – Vratislava, Juditu, Annu, Anežku, Václava, Vladislava, Přemysla, Blaženu a Anežku (viz sv. Anežka Česká).

Po smrti Přemysla Otakara I. v roce 1230 se Konstancie Uherská věnuje zakladatelské činnosti – v roce 1233 vzniká z jejího popudu klášter cisterciaček Brána nebes (Porta coeli) v Tišnově na Moravě: tento klášter je pak i místem Konstanciina posledního odpočinku.

Konstancie Uherská umírá 6. prosince roku 1240.