Anna Svídnická. Třetí manželka Karla IV.

Anna Svídnická je po Blance z Valois (viz Blanka z Valois) a Anně Falcké (viz Anna Falcká) třetí manželkou římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského (viz Karel IV. Lucemburský), přichází na svět někdy v roce 1339 jako dcera svídnického vévody Jindřicha II. a uherské princezny Kateřiny.

Ve čtyřech let umírá Anně otec, další roky pak tráví společně s matkou v Uhrách na budínském dvoře u svého strýce, uherského krále Ludvíka I., panství Jindřicha II. ve Svídnicku, Javorsku a části Lužice se ujímá Jindřichův bratr Boleslav II. Když se pak koncem čtyřicátých let 14. století stává jasným fakt, že Boleslavovi II. neporodí manželka Anežka Habsburská potomka, a tudíž přímého dědice, stává se budoucí dědičkou svídnického panství neteř Anna – tato skutečnost pak přivádí Karla IV. k myšlence, že by mohl ruku mladé dědičky získat pro svého právě narozeného syna a dědice českého trůnu, Václava.

Václav ale ve věku necelých dvou let umírá a stejně tak rok poté i Karlova druhá manželka, Anna Falcká – Karel IV. se tedy rozhodne oženit se s Annou Svídnickou, ženou o celých třiadvacet let mladší než on, sám.

Předsvatební jednání jsou završena počátkem března roku 1353 na vídeňském dvoře za přítomnosti většiny evropských panovníků Karlovy doby, kromě hostitele, rakouského vévody Albrechta II. je přítomen sám Karel IV., jeho bratr Jan Jindřich Lucemburský, uherský král Ludvík I., pět říšských kurfiřtů, dva slezští vévodové a vyslanci polského krále a benátského dóžete – 27. května roku 1353 je pak v Budíně uzavřen mezi Karlem IV. a Annou Svídnickou uzavřen sňatek.

Karlova mladičká manželka ( v době sňatku je jí teprve čtrnáct let) ale nežije hned od počátku manželství na manželově pražském dvoře, účastní se pouze své pražské korunovace českou královnou 28. července roku 1353 a korunovace v Cáchách, kde je 9. února roku 1354 korunována královnou římskou – jinak ještě více než rok zůstává u své matky na budínském dvoře.

V roce 1355 jsou manželé již spolu – podnikají tzv. římskou jízdu a v dubnu je pak Anna Svídnická korunována římskou císařovnou.

V roce 1358 pak přichází na svět první dítě Anny a Karla, dcera Alžběta a o tři roky později porodí v Norimberku Anna císaři vytouženého syna, Václava, budoucího dědice českých zemí a krále Václava IV.

V roce 1362, 11. července se pak císař Karel IV. stává vdovcem – Anna Svídnická umírá během komplikovaného porodu svého a Karlova třetího dítěte.