Démokritos z Abdér: Filozof, který zavedl pojem atom

Démokritos z Abdér, řecký filozof, myslitel a vědec, tvůrce, který ve své filozofii atomismu rozvíjí Leukippovo učení o atomech, přichází na svět někdy kolem roku 460 před naším letopočtem v severořeckém městě Abdéra v bohaté rodině.

Jeho životopis? V mládí se Démokritovi dostává velmi dobrého a uceleného vzdělání, několik let pak Démokritos stráví na cestách po celém tehdy známém světě, navštíví mimo jiné i oblast Předního východu či africkou Etiopii – zcela zásadní vliv na jeho myšlenkové směřování má pak setkání s filozofem Leukippem, jehož atomická teorie se pak stává základem Démokritova filozofického odkazu.

Démokritos z Abdér završuje Leukippovo učení tím, že zavádí do filozofie (a vědy) pojem atom – atomem je přitom podle Démokrita základní, dále již nedělitelná částice látky – právě jen z těchto částic (a z prázdna, které je obklopuje) je pak vytvořen celý svět. Atomy mají přitom nestejnou velikost, tvar a polohu, zároveň sestávají v neustálém pohybu, při kterém se shlukují a opět rozdělují.

Tak podle Démokrita vznikají věci živé i neživé – základem všeho je atom, hmota, která není oživena žádnou formou ducha – vše vzniká jen na již zmíněném mechanickém shlukování a oddělování se atomů.

Co se týče etiky, říká Démokritos z Abdér, že lidský jedinec má ve svém životě usilovat o blahobyt svůj i společnosti, v níž žije (společností míní řecký městský stát, tj. polis), za vrchol společenského zřízení přitom Démokritos považuje demokracii.

Démokritos svoji atomickou filozofii důsledně používá i při své vědecké práci – jako vědec se Démokritos přitom zabývá matematikou, lékařstvím (podle tradice je výborným lékařem), též se zabývá gramatikou, básnictvím, hudbou, právem, psychologií atd.

Démokritovo učení a výsledky vědeckých bádání jsou zachovány pouze ve zlomcích, podle tradice je Démokritos autorem více než sedmi desítek spisů a knih.

Démokritos z Abdér umírá někdy v roce 370 před naším letopočtem.