Ferdinand III. Habsburský. Pokračovatel Ferdinanda II.

Ferdinand III. Habsburský, římskoněmecký císař a český a uherský král z rodu Habsburků, přichází na svět 13. července roku 1608 ve Štýrském Hradci jako třetí syn Ferdinanda II. Habsburského (viz Ferdinand II. Habsburský) a Marie Anny Bavorské.

Vzhledem k tomu, že je až třetím synem panovníka, nemá Ferdinand III. Habsburský příliš šancí na to, stát se budoucím vládcem habsburského panství – po předčasné smrti dvou starších bratrů se ale situace mění a Ferdinand se stává otcovým dědicem. Ještě za otcova života se pak Ferdinand III. Habsburský stává králem uherským (korunovace proběhne 8. prosince roku 1625 v Prešpurku), českým (korunován je 26. listopadu roku 1627 v Praze) a římskoněmeckým (22. prosince roku 1636). V letech 1634-36 Ferdinand III. působí (po zavraždění Albrechta z Valdštejna {viz Albrecht z Valdštejna}) též jako vrchní velitel císařské armády („výkonným“ velitelem je nicméně J. M. Gallas-Campo).

Po otcově smrti nastupuje Ferdinand III. Habsburský na římskoněmecký císařský trůn, v prvních letech své vlády pak pokračuje v bojích třicetileté války proti švédsko-francouzské koalici – právě za vlády tohoto panovníka jsou probíhající válkou mocně zasaženy i Čechy a Morava.

Od poloviny čtyřicátých let 17. století se Ferdinand III. Habsburský aktivně účastní mírových jednání, která pak končí podepsáním vestfálského míru v říjnu roku 1648 – tento mír má pak pro Ferdinanda dva důsledky: prvním z nich je oslabení habsburské moci v římskoněmecké říši, druhým pak naopak zachování a utužení celistvosti habsburského soustátí, sestávajícího z rakouských, českých a uherských zemí.

Pro české země znamená vestfálský mír počátek konce všech nadějí na zmírnění procesu rekatolizace – ke konci Ferdinandovi vlády jsou Čechy a Morava již téměř celé katolické.

Ferdinand III. Habsburský je za svého života celkem třikrát ženatý – jeho první ženou je Marie Anna Španělská, s níž má šest dětí: Ferdinanda IV (viz Ferdinand IV. Habsburský)., Marii Annu, Filipa Augusta, Maxmiliána Tomáše, Leopolda (budoucího císaře Leopolda I. {viz Leopold I. Habsburský}) a Marii, podruhé se Ferdinand žení Marií Leopoldinou Tyrolskou, s níž má syna Karla Josefa, třetí císařovou ženou se pak stává Eleonora Mantovská, s níž má Terezii, Eleonoru Marii Josefu, Marii Annu Josefu a Ferdinanda.

Ferdinand III. Habsburský umírá 2. dubna roku 1657 ve Vídni, jeho ostatky jsou uloženy v kryptě vídeňského kapucínského kláštera.